همایش هم‌اندیشی میان‌داران جهاد ۲ آغاز شد

همایش هم‌اندیشی میان‌داران جهاد ۲ آغاز شد


همایش هماندیشی میانداران جهاد ۲ آغاز شد - خبرگزاری صدا و سیما

همایش هماندیشی میانداران جهاد ۲ آغاز شد - خبرگزاری صدا و سیما

همایش
منبع خبر : iribnews.ir